Privacybeleid

COR5 stelt zich ten doel de privacy van alle bezoekers van zijn site te beschermen, hun digitale veiligheid te waarborgen, voor zover de wet dit toestaat. Alle informatie over bezoekers die via registratieformulieren wordt verkregen (zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contacten) wordt uitsluitend gebruikt om evaluaties van onze diensten te vereenvoudigen, en zal in geen enkel geval worden verkocht of verhuurd aan derden voor commerciële doeleinden.
 
COR5 betracht strikte vertrouwelijkheid jegens al zijn cliënten; de uitkomsten van werving- en selectietrajecten of -onderzoeken van cliënten worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden zonder cliënten om toestemming te vragen. Af en toe kan het voorkomen dat COR5 voor zijn marketing enkele voorbeelden van succesvolle projecten inzet, maar COR5 zal dit te allen tijde doen zonder de identiteit van een cliënt of andere persoonlijke informatie prijs te geven. Informatie over deelnemers die verzameld wordt voor onderzoeken of assessments blijft strikt vertrouwelijk; COR5 zal nooit de identiteit onthullen van individuele respondenten, noch informatie over de identiteit van respondenten, tenzij een cliënt dan wel deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.
 
Deze website bevat links naar andere websites; COR5 is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de beheerders daarvan.

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt COR5?
 
Informatie van cookies
• Wat zijn cookies?
Cookies zijn pakketjes informatie (in de vorm van tekst) die een webserver naar de browser stuurt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) met als doel dat de browser die informatie weer terug naar de server in kwestie stuurt bij elke volgende gelegenheid dat de gebruiker een bepaalde website weer bezoekt. Cookies kunnen uw computer noch daarin opgeslagen bestanden beschadigen.
 
• Waarom maken we gebruik van uw persoonsgegevens die door middel van cookies zijn verzameld?
Toen u zich op de website van COR5 registreerde hebt u COR5 nadrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming verleend om cookies op uw computer te installeren, met als doel uw zoekgedrag op internet bij te houden en persoonlijke en browsergegevens op te slaan voor betere resultaten.

• Hoe werkt het?
Nadat u COR5 toestemming hebt verleend om een cookie op uw computer te installeren, in overeenstemming met de voorafgaande tekst, wordt passief – via de cookie in kwestie – verzamelde informatie uitsluitend gebruikt om uw ervaringen als gebruiker te optimaliseren.

Safe Harbor-privacybeleid COR5
COR5 voegt zich naar de Safe Harbor Agreement aangaande de overdracht van persoonsgegevens van landen binnen de Europese Unie naar de Verenigde Staten. COR5 voldoet dan ook aan de Safe Harbor-principes met betrekking tot al dit soort gegevens die het Amerikaanse ministerie van Handel heeft vastgesteld, en deze verklaring over ons privacybeleid is in overeenstemming met die richtlijnen. Áls COR5 afwijkt van de Safe Harbor-principes, dan alleen in die gevallen waarin de nationale veiligheid, het algemeen belang of de wet hierom vraagt. Alle medewerkers van COR5 die toegang hebben tot persoonsgegevens, waar dan ook werkzaam, zijn verplicht zich de bepalingen van ons privacybeleid eigen te maken en ernaar te handelen. Indien u meer wilt weten over het Safe Harbor-programma en/of indien u de certificering van COR5 wilt inzien, bezoekt u dan http://www.export.gov/safeharbor/

Notice
COR5 verzamelt alleen persoonsgegevens van en over individuen om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Dergelijke persoonsgegevens gebruikt COR5 om zijn leden en cliënten professionele diensten, onderzoeksresultaten en andere middelen te kunnen leveren.
‘Persoonsgegevens’ betekent: gegevens die #vanuit de Verenigde Staten naar de Europese Unie worden verstuurd#; die rechtstreeks of indirect betrekking hebben op een bepaalde of aanwijsbare persoon; die met die persoon in verband kunnen worden gebracht; en/of worden opgeslagen. Onder persoonsgegevens vallen onder meer iemands naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, sofi-, verzekerings- of vergelijkbare nummers. #Verder verwijst de term ‘persoonsgegevens’ niet naar gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde persoon, maar naar gegevens op basis waarvan die persoon redelijkerwijs niet kan worden geïdentificeerd.# Tenzij anders aangegeven omvatten verwijzingen, in dezen, naar persoonsgegevens gevoelige persoonsgegevens (zie hierna voor een definitie).

‘Gevoelige persoonsgegevens’ zijn persoonsgegevens die betrekking hebben op de medische toestand dan wel gezondheid van een persoon, raciale of etnische kenmerken, politieke overtuigingen, religie, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid, of daadwerkelijke of vermeende criminele activiteiten.

COR5 kan persoonsgegevens aan derden overdragen indien het voor COR5 noodzakelijk of opportuun is om dergelijke diensten aan zijn cliënten te verlenen, ofwel voor de bedrijfsvoering van COR5. COR5 kan ook persoonsgegevens aan derden overdragen in omstandigheden die beschreven staan in de paragraaf over #‘Verdere doorgifte aan derden’# hieronder.
Alle eventuele klachten of vragen dienen te worden gericht aan de Compliance Officer van COR5, Paul Strasser, 650 Park Avenue, King of Prussia, PA 19406, USA; telefoonnummer +1-610-265-2000.
Als COR5 persoonsgegevens uit de Europese Unie ontvangt, louter voor administratieve doeleinden, en als COR5 zelf niet toeziet op de vergaring van persoonsgegevens, hoeft COR5 de individuen waarop de persoonsgegevens in kwestie betrekking hebben niet te attenderen op deze verklaring. In dergelijke gevallen behoudt COR5 zich het recht voor om in het kader van zijn dienstverlening aan cliënten persoonsgegevens te gebruiken buiten medeweten van de desbetreffende personen.

Choice
Personen kunnen te allen tijde hun persoonsgegevens laten verwijderen uit onze database, of aangeven dat ze niet willen deelnemen aan COR5-onderzoeken, door een e-mail te sturen naar pstrasser@COR5.com, of door een dergelijke mededeling per reguliere post te sturen naar COR5 International East, 650 Park Avenue, King of Prussia, PA 19406, USA, of door Paul Strasser, Compliance Officer van COR5, te bellen op +1-610-265-2000. We zullen de gegevens zo snel mogelijk uit onze respondentenlijst verwijderen, en ophouden deze personen te vragen om deel te nemen aan onderzoeken. Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar kunnen op dezelfde wijze namens hun kind van deelname afzien. Realiseert u zich alstublieft dat afzien van deelname aan onze onderzoeken niet automatisch tot gevolg heeft dat wij eerder verzamelde persoonlijke, demografische of technische informatie over een persoon (volwassen of minderjarig) verwijderen. Op uw verzoek zullen wij echter hiertoe redelijke inspanningen leveren.

Verdere doorgifte aan derden
Persoonlijke informatie zal nooit met derden worden gedeeld in andere gevallen dan het in dit document beschreven spoedonderzoek, en met uitzondering van die gevallen waarin wij concluderen dat de wet ons hiertoe verplicht; we dienen zo te handelen om andermans veiligheid dan wel onze rechten en ons eigendom te beschermen; of om te voldoen aan andere beginselen die van toepassing zouden kunnen zijn.
De cliënten van COR5 (de gebruikers van het onderzoek) zullen nooit persoonlijke informatie over respondenten ontvangen, en evenmin zullen zij in staat zijn individuele respondenten te identificeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de respondent(en) in kwestie.

Beveiliging
COR5 treft redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, manipulatie, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten de bescherming van wachtwoorden voor online informatiesysteem, benevens beperkte toegang tot persoonsgegevens.

Privacy van kinderen
COR5 vindt het uiterst belangrijk om de privacy van kinderen te beschermen en adviseert ouders/verzorgers dan ook met klem om goed toe te zien om de deelname van hun kind(eren) aan willekeurig welk onderzoek, of dit nu via internet, telefoon, e-mail of onder vier ogen plaatsvindt.
COR5 leeft alle van toepassing zijnde nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de privacy van kinderen na.
Voor online onderzoek waarbij kinderen jonger dan 13 jaar zijn betrokken, leven de COR5-medewerkers die dergelijk onderzoek verrichten de regelgeving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) na, die onder meer stelt dat eerst de ouders/verzorgers toestemming dienen te geven, waarna los daarvan, onafhankelijk, die toestemming dient te worden bevestigd.
Verder biedt COR5 de persoonsgegevens van kinderen alle bescherming die wij ook onze andere respondenten bieden.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over de persoonlijke informatie van uw kind, of willen weten hoe u de persoonlijke informatie van uw kind uit onze database kunt laten verwijderen, neem dan contact op met de Compliance Officer van COR5, Paul Strasser, 650 Park Avenue, King of Prussia, PA 19406, USA; telefoonnummer +1-610-265-2000.
 

Integriteit van gegevens
COR5 neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens foutloos, compleet en actueel zijn, en bovendien relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden vergaard.

Toegang
Op verzoek, en indien in overeenstemming met relevante, met de cliënt gemaakte afspraken, zal COR5 personen toestaan hun persoonsgegevens in te zien en eventuele foutieve informatie te corrigeren. Mogelijk dient de persoon voldoende identificerende informatie aan te dragen, zoals, zonder beperkingen, naam, adres, geboortedatum, sofi-, verzekerings- of vergelijkbare nummers. Dergelijke toegang kan COR5 echter ontzeggen of beperken, indien het verschaffen van dergelijke toegang gezien de omstandigheden onredelijk belastend of kostbaar is, en/of als het verschaffen van dergelijke informatie andermans rechten zou schenden. In sommige omstandigheden kan het zo zijn dat COR5 een redelijke vergoeding vraagt voor toegang tot persoonsgegevens.

Handhaving
COR5 stelt zich ten doel om in samenwerking met onze respondenten snel tot een goede oplossing te komen bij klachten of geschillen over privacy. Verder heeft COR5 interne processen ontwikkeld om continu te monitoren of COR5 inderdaad de Safe Harbor-principes naleeft en zo alle vragen of klachten optimaal kan afhandelen. COR5 zal zichzelf tevens jaarlijks certificeren, bij het Amerikaanse ministerie van Handel, met betrekking tot naleving van de Safe Harbor-principes.
Privépersonen kunnen zorgen of klachten aangaande hun persoonsgegevens rechtstreeks melden bij COR5 door contact op te nemen met Compliance Officer Paul Strasser van COR5, 650 Park Avenue, King of Prussia, PA 19406, USA; telefoonnummer +1-610-265-2000. Als een privépersoon zorgen of klachten uit, zal COR5 de kwestie onderzoeken en trachten de zaak naar volle tevredenheid van de desbetreffende privépersoon op te lossen. Als de zaak langs die weg niet kan worden afgehandeld, is COR5 bereid naar een oplossing te zoeken via de Safe Harbor Privacy Dispute Resolution van de Council of Better Business Bureaus.

Om te kunnen voldoen aan de Safe Harbor-principes van de Europese Unie streeft COR5 naar een snelle maar zorgvuldige afhandeling van klachten over uw privacy en het vergaren en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons. We hebben ons ten doel gesteld alle klachten van burgers uit de Europese Unie over dit beleid af te handelen die niet direct binnen ons eigen bedrijf kunnen worden afgehandeld; de weg die wij hiervoor bewandelen is de Safe Harbor Privacy Dispute Resolution Procedure van de Council of Better Business Bureaus.
Als u vragen over dit beleid hebt, neemt u dan contact op met Paul Strasser, 650 Park Avenue, King of Prussia, PA 19406, USA: telefoonnummer +1-610-265-2000.
Als u geen bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehanded door COR5, bezoekt u dan de website van de BBB EU SAFE HARBOR: www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints voor meer informatie en/of om een klacht in te dienen.

Wijziging of aanvulling
COR5 kan deze verklaring op enig moment wijzigen of aanvullen door een herziene privacyverklaring op zijn website te plaatsen: www.COR5.com. Als COR5 deze verklaring wijzigt of aanvult, zal de nieuwe verklaring slechts van toepassing zijn op eerder vergaarde persoonsgegeven in zoverre de rechten van de desbetreffende privépersonen niet worden geschonden. Zolang COR5 de Safe Harbor-principes naleeft zal COR5 zijn privacybeleid niet zodanig aanpassen dat het de voornoemde principes schendt. Door in te stemmen met deelname aan de onderzoeken van COR5 geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van ons privacybeleid.